در باره ماکس سالوشنز

نهاد ماکس سالوشنز از سال ۲۰۰۲ بدین طرف خدمات انسانی وسیعی را در سطح ملی در قسمت کاریابی، صحت ، کارآموزی و خدمات اجتماعی ارائه کرده است.

مادر عرصه کمک های مستقیم بخاطر ایجاد تغیر مثبت در زندگی مردم از جمله پیشگامان بوده و به مأموریت مان که به هر فرد هر فرصت را بدهیم، قویآ باورمند هستیم.

ما فرصت ایجاد میکنیم اداره کاریابی ماکس به عنوان بزرگترین اداره ارائه دهنده خدمات کاریابی فرصت های را که باعث تغیر در زندگی و نتایچ مثبت میشود ، هم برای افراد که دنبال کار اند و هم برای استخدام کننده ها فراهم میکند.

ما از طریق حمایت مردم را توانمند میسازیم. اداره ماکس به عنوان یگ نهاد راجستر شده کار آموزی ، خدمات آموزش حرفوی ، تعلیمی و خدمات کار آموزی تآئید شده را برای افراد در سراسر کشور فراهم مینماید.

خدمات صحی و کار تحت نظارت آسترالیا، خدمات زیر بنائی را بخاطر رسیدگی به نیازمندی های فردی افراد انجام میدهد. این برنامه مردم را با ابزار، دانش و اعتماد برای اداره صحت و باز نمودن فرصت برای خودشان مجهز مینماید.

ما با گروپ های محلی همکار هستیمما در همکاری نزدیک به حکومت محلی، نهادها و ادارات استخدام کننده را حمایت میکنیم تا خدمات شان را طوری تنظیم کنند که در آن فرهنگ و احترام مردم در نظر گرفته شود.

ماکس سالوشنز به هر شخص، هر فرصت

خدمات ترجمانی قابل دسترس

اگر شما برای صحبت با ما به ترجمان نیاز دارید، ما میتوانیم این خدمت را رایگان فراهم کنیم. برای صحبت با یک ترجمان ، از شماره تماس داده شده استفاده کرده و برای ما بگوئید که به کدام لسان ترجمان ضرورت دارید و همچنان شماره تماس خودرا ذکر کنید. پس از آن ما با یک ترجمان دوباره با شما تماس میگیریم تا پرسش شما را جواب بدهیم.

این خدمات تنها در جریان ساعات رسمی کار قابل دسترس است.

Contact us to find your local office


کورس های زبان انگلیسی و سواد آموزی

برنامه آموزش زبان انگلیسی برای کارمندان مهاجر
اگر شما مهاجر تازه وارد هستید ویا با ویزه بشر دوستانه وارد آسترالیا شده اید، شما ممکن مستحق دسترسی به برنامه آموزش لسان انگلیسی باشید. برنامه آموزش زبان انگلیسی برای کاهلان مهاجر طوری برنامه ریزی شده است که شما را در آموزش زبان انگلیسی، حساب و مهارت های سواد آموزی مورد نیاز برای زندگی و کار در آسترالیا کمک مینماید.
مهارت ها برای آموزش و اشتغال
برنامه مهارت ها برای آموزش و اشتغال به شما مهارت های را می آموزاند که شما برای ادامه تحصیل و یا کار در ساحه مورد علاقه تان ضرورت دارید. اگر شما مشکل سواد ویا حساب دارید و به خاطر این مشکل نمیتوانید درس بخوانید ویا کار پیدا کنید، برنامه مهارت ها برای آموزش میتواند شما را کمک کند.