Giới thiệu về MAX

Kể từ năm 2002 , MAX đã là cơ sở cung cấp nhiều dịch vụ nhân sinh về Nhân dụng, Y tế, Đào tạo và các dịch vụ Cộng đồng trên toàn quốc.

Chúng tôi là những người dẫn đầu trong việc giúp đỡ trực tiếp để người ta đạt được thay đổi cho đời sống tốt đẹp hơn và chúng tôi nhiệt tâm tin tưởng vào sứ mạng của chúng tôi để mang lại cho mọi người, mọi cơ hội tốt đẹp.

Chúng tôi mang lại cơ hội. Là MAX Employment, cơ sở cung cấp dịch vụ nhân dụng lớn nhất ở nước Úc, chúng tôi mang lại các cơ hội đổi đời với kết quả tốt đẹp cho cả cá nhân lẫn chủ nhân.

Chúng tôi giúp tạo khả năng cho người khác qua việc hỗ trợ. Là một Tổ chức Đào tạo được Công nhận (Registered Training Organisation), MAX cung cấp các dịch vụ đào tạo về nghề nghiệp, học vấn và đào tạo có cấp giấy chứng nhận cho cá nhân trên toàn quốc.

Các dịch vụ y tế và hoạt động của chúng tôi theo khuôn khổ của tổ chức Assessments Australia tạo nền tảng cho các dịch vụ này để hỗ trợ cho nhu cầu riêng biệt của cá nhân. Chúng tôi cung cấp cho những người này các công cụ, kiến thức và niềm tự tin để quản lý sức khỏe của họ, phát huy các cơ hội mới.

Chúng tôi hợp tác với cộng đồng sở tại. Chúng tôi làm việc mật thiết với chánh quyền, các tổ chức hỗ trợ và chủ nhân ở địa phương để cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng qua một phương cách tôn trọng và có trách nhiệm về văn hóa.

MAX. Mọi người. Mọi cơ hội.

Có Dịch vụ Thông dịch

Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi nhưng cần một thông dịch viên, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ này miễn phí. Muốn nói chuyện với một thông dịch viên, hãy dùng chi tiết liên lạc đã được cung cấp để cho chúng tôi biết ngôn ngữ quý vị muốn có thông dịch viên và số điện thoại để liên lạc với quý vị.

Sau đó chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị với một thông dịch viên để giải thích việc quý vị muốn biết.

Các dịch vụ này chỉ hoạt động trong giờ làm việc của văn phòng mà thôi.

Contact us to find your local office


Các khóa học Anh ngữ và đọc viết

Chương trình học Anh ngữ cho Di Dân Thành niên
Nếu quý vị là người mới đến theo diện di dân hay nhân đạo, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được học tiếng Anh. Chương trình AMEP được lập ra để giúp phát triển các kỹ năng về ngôn ngữ, toán số và đọc viết mà quý vị cần để sinh sống và làm việc một cách tự tin ở nước Úc.
Kỹ năng cho Học vấn và Việc làm
SEE giúp quý vị đạt được các kỹ năng cần thiết để tiến triển sâu hơn trên đường học vấn hay loại việc làm mà quý vị ưa thích nhất. Nếu quý vị gặp khó khăn về đọc viết và/hoặc toán số gây ảnh hưởng đến khả năng học tập hay tìm việc làm, SEE có thể giúp đỡ.