د مــکـس سـلـوشــن MAX پـــه هــکـلـه

د 2002 کال نه راپه دې خوا، مکس سلوشن په ملی کچه د پراخه انسانې خدمتونو لکه استخدام، روغتیا، تریننګ او ټولنیز خدمتونو چمتوکونکې دې.

مونږپه مستقیم ډول خلکوته د مثبت ژوند بدلولوپه مرسته کولوکې مخکښ یو او بي صبرانه په دې عقیده یو چې هره یوه ته هرچانس برابره کړو.

مونږ مجال اوفرصت چمتو کوو. د مکس استخدام MAX Employment په نامه، په آسترالیا کې داستخدام یو لوی چمتوکونکې یو، مونږیو ژوند بدلونکې دفرصت وړاندې کونکې سره د مثبت لاسته راوړنې دواړه انفرادې اوکارفرما یانو دپاره یو.

مونږخلک دملاتړ تر عنوان لاندې توا نمند کوو. د یو ثبت شوي تریننګ ورکولو ادارې په توګه، مکس MAX د کسبې، تعلیمې، او منل شوي ټریننګ خدمتونو وړاندې کونکې په انفرادې ډول سره ټول هیواد وړاندې کوي.

زمونږ روغتیاېې خدمتونه اوکار د آسترالیا د ارزوینې تربحث لاندې ددې خدمتونو ملاتړ دخلکو انفرادي اړتیاو ته حمایت کیږې. مونږخلکوته دکار وسایل، پوهه او اطمینان چې خپله روغتیا تنظیم کړې چمتو کوو، نوې فرصتونه آماده کوو.

مونږه سیمه ییز ټولنوسره شریک کار کوو. مونږ سیمه ییز حکومت سره يو ځای کارکوو، ادارو او استخدام کونکي څخه ملاتړکوو چې ټولنوته احترامانه او کلتوري مسولیتونوسره خدمتونه چمتو کړي.

مــکــس سـلـوشـن MAX. هر کس ته هر چانس.

ژبــاړونکـــې خـد مــتـونـه شــتـون لري

که غواړي چې مونږسره خبرې وکړي او ژباړونکې ته مواړتیا ده، مونږدغه خدمت په وړیا ډول آماده کوو. ژباړونکې سره چې خبرې وکړي، د اړیکې جزئيات چې تهیه شوي سره د اړیکې شمیره مونږ ته وواېې چې په کومه ژبه غواړي ژباړونکې آماده شي.

بیا به وروسته مونږ دژباړونکې سره یوځای تاسي سره ستاسي د غوښتنۍ په هکله اړیکه نیسو.

Contact us to find your local office


انـــګــریــزي ژبــې او لــیک لــوست کــورســونــه

مــهـاجـر مـشرانــو انـګـریـزې پـروګـرام
که تاسي یونوي مهاجر یا یو نوي بشردوستې پروګرام را رسیدونکې یا ست، تاسي د انګریزې ژبې زدکړي برخمن یاست. د AMEP همداسي جوړشوي چې تاسي ته انګریزې ژبه، حساب او لیک لوست مهارتونه چې اړیاست زده کړه وکړي ترڅو په آسترالیا کې په اطمینان سره کار اوژوند وکړي.
مــهـارتــونــه د تــعـلـیـم او اســتـخـدام د پــاره
تاسي ته هغه مهارت چې ورته اړ یاست درکوي چې نوروزدکړو یا کوم ډول کارچې تاسي ډیرورته علاقه لري مخ پر وړاندې لاړشي. که تاسي لیک لوست او/ یا حساب کوم چې ستاسي تواناېې باندې په سبق ویلوکې اغیزه اچوي اوکارموند لو کې ستونزه رامنځ ته کوي،