TUNGKOL SA MAX

Mula pa noong 2002, Ang MAX ay naging pambansang tagapagbigay ng hanay na mga serbisyong pantao na sumasakop sa Pag-eempleyo, Pangkalusugan, Pagsasanay at mga serbisyong Pangkomunidad.

Kami ang mga nangunguna sa direktang pagtulong sa mga tao tungo sa positibong pagbabago sa buhay at taos-pusong naniniwala sa aming misyon ng pagbibigay sa bawa’t tao ng bawa’t pagkakataon.

Naghahatid kami ng pagkakataon.Bilang MAX Employment, ang pinakamalaking tagapagbigay ng pag-eempleyo sa Australia, naghahatid kami ng nakapagpapabagong-buhay na mga pagkakaton na may positibong mga kinalalabasan sa magkabilang panig ng mga indibidwal at taga-empleyo.

Binibigyang lakas namin ang mga tao sa pamamagitan ng suporta. Bilang isang Rehistradong Tagapagsanay na Samahan (Registered Training Organisation) nagbibigay ang MAX ng bokasyonal, pang-edukasyon at pinatunayang mga serbisyo ng pagsasanay sa mga indibidwal sa kabuuang bansa.

Ang aming mga serbisyo sa pangkalusugan at trabaho sa ilalim ng Assessments Australia ay nagkukumpirma sa mga serbisyong ito para masuportahan ang mga indibidwal na pangangailangan ng mga tao. Binibigyan namin ang mga tao ng mga kasanayang magagamit, kaalaman at kumpiyansa para mapamahalaan ang kanilang kalusugan, na nagbibigay daan sa mga bagong pagkakataon.

Nakipagsosyo kami sa lokal na komunidad.Masusi kaming nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan, mga samahan ng tagasuporta at mga taga-empleyo para magdulot ng mga serbisyo sa mga komunidad sa paraang responsable at may paggalang.

ANG MAX Bawa’t Tao. Bawa’t Pagkakataon

Makakakuha ng mga Serbisyo sa Pagsasalinwika

Kung nais ninyo kaming makausap ngunit kailangan ng taga-interprete, maibibigay namin nang walang bayad itong serbisyo. Para makausap ang isang taga-interprete, gamitin ang detalyeng matatawagan na ibinigay namin at sabihin sa amin kung anong wika ng taga-interprete ang kinailangan mo at numerong matatawagan.

Pagkatapos ay tatawagan namin kayo nang may taga-interprete para ma-follow up ang inyong pagtatanong.

Makukuha lamang ang mga serbisyong ito sa oras na may-opisina.

Contact us to find your local office


Programang Taong-sinasanay(trainee) na nakabatay sa Paaralan

Programa sa Ingles para sa May-edad na Migrante
Kung ikaw ay bagong migrante o pinarating dahil sa dahilang pantao (humanitarian entrant), maaari kang maka-access ng pagtuturo sa wikang Ingles. Ang AMEP ay dinesenyo para maibigay sa iyo ang pagkatuto sa wikang Ingles, pagkatuto sa mga kasanayan sa pagbilang, bumasa at sumulat na kailangan mo para mamuhay at magtrabaho nang may kumpiyansa sa Australia.
Mga Kasanayan sa Edukasyon at Pagka-empleyo
Ang SEE ay nagbibigay sa iyo ng mga kasanayang kailangan mo para makatuloy sa karagdagang pag-aaral o sa klase ng trabahong nagugustuhan mo. Kung may mga kahirapan ka sa pagbasa at pagsulat at pagbilang na makaka-apekto sa iyong abilidad para makapag-aral o humanap ng trabaho, makakatulong ang SEE.